Informace


ISO normy

Mezinárodní normy schvaluje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO - The International Organization for Standardization), což je celosvětová federace národních normalizačních orgánů.
Tyto mezinárodní normy jsou systematicky přejímány jak do norem evropských (ISO EN), tak do norem národních (u nás ČSN EN ISO).

Přehled vybraných ISO norem:

 • ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky.
 • ISO 9004 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti.
 • ISO 9000 Slovník systému managementu kvality.
 • ISO 14001 Systémy environmentálního managementu.
 • ISO 22000 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.
 • ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky.
 • ISO/IEC 17799 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
 • OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (jedná se o mezinárodně uznávanou specifikaci, která nemá statut normy).
Logo Iso Organization for Standardization.

Přínosy systému managementu kvality

Základním cílem systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 je dosažení spokojenosti zákazníků při zajištění dlouhodobého prospěchu organizace.

Co vám námi zavedený systém managementu přinese:

 • vyšší společenskou prestiž a zvýšení konkurenceschopnosti
 • zprůhlednění vnitřních procesů a jejich stabilizace
 • přesné a jasné vymezení odpovědností jednotlivých funkcí na všech stupních řízení
 • jasně definované toky informací včetně zpětných vazeb a požadavků na záznamy
 • jasně definované cíle kvality a jejich průmět do běžné činnosti
 • nástroje pro eliminaci příčin případných chyb, vad a neshod
 • nástroje pro zlepšování a rozvoj jednotlivých procesů
 • úspory vyplývající ze zvýšení efektivnosti procesů
 • interní funkční systém s možnou návazností na motivaci zaměstnanců

Systém managementu kvality je nejen o získání certifikátu, ale především o prosperující organizaci. Jedná se o systém řízení vaší organizace se zaměřením na kvalitu, nikoliv o „byrokracii“ a „stohy papírů“.

 • vycházíme z podrobné analýzy procesů
 • naším cílem je zlepšení řízení organizace
 • praktické zkušenosti ze zavádění a integrací systému kvality, EMS, BOZP a ISMS
 • dlouholeté auditorské činnosti
 • kontakty na přední národní a mezinárodní certifikační orgány

Procesní přístup

Základním principem mezinárodní normy ISO 9001 je procesní přístup. Přestože právě tento princip vede k dobrým výsledkům při řízení podnikání, je jeho důsledné zavedení ještě dnes pro většinu podnikatelských subjektů problémem.

I pro malou organizaci je přínosem uvědomit si vlastní procesy, zmapovat si jejich průběh a označit jejich slabá místa. Identifikace slabých míst je prvním krokem k jejich odstranění.

Jako klíčové nutno chápat procesy, které:

 • mají největší vliv na kvalitu produktu
 • obsahují největší riziko zákaznické nespokojenosti
 • obsahují  riziko neplnění zákonných požadavků
 • zahrnují největší ekonomická rizika
 • silně závisí na kvalifikaci personálu
 • jsou příčinou největších problémů

K tomu, aby bylo možné tyto procesy správně řídit, musí být jasné, co který z nich má přinášet z dlouhodobého pohledu a jaká je jím přidaná hodnota.   

© 2012 - 2023 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.