Enviroment management

Enviroment management

Efektivní systém environmentálního managementu (EMS) může snížit dopady činností podnikatelského subjektu na životní prostředí, zlepšit provozní výkonnost, odhalit příležitosti k úsporám energií, surovin a dalších zdrojů, redukovat provozní náklady, snížit odpovědnost za poškozování životního prostředí a pravděpodobnost vzniku havárií.


ISO 14001 klade na organizaci následující požadavky:
  • identifikovat a kontrolovat environmentální aspekty, vlivy a rizika
  • formulovat a realizovat svou environmentální politiku, cíle a programy v souladu s požadavky environmentální legislativy
  • vyčlenit prostřednictvím programů potřebné zdroje k dosažení těchto cílů a přidělit odpovědnosti
  • definovat a dokumentovat řídicí přístupy v environmentální oblasti
  • dokumentovat specifické postupy zajišťující, aby se každý zaměstnanec během své každodenní práce choval tak, aby pomáhal minimalizovat nebo odstraňovat negativní environmentální dopady
  • komunikovat ve věci odpovědnosti a instrukcí v rámci celého podniku a vyškolit zaměstnance tak, aby své povinnosti plnili efektivně
  • měřit a pravidelně přezkoumávat své chování podle předem stanovených norem a cílových hodnot a v případě neshody uplatňovat nápravná opatření
© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.