Řízení rizik BOZP

Řízení rizik BOZP

Mezinárodní specifikace OHSAS 18001 byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit v organizacích všech typů a velikostí a aby zohledňovala různé kulturní a sociální podmínky. Tato specifikace nemá statut mezinárodní normy, nicméně je obecně uznávaným standardem.


Specifikace OHSAS stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň bezpečnosti.

Tato specifikace zahrnuje stěžejní prvky účinného systému  managementu BOZP, který může být použit jak pro výrobní sektory, tak pro služby a je spíše zamýšlena pro použití pro ochranu zdraví a bezpečnosti osob při práci, než pro bezpečnost výrobků a služeb. OHSAS 18001 nestanovuje kritéria úrovně provedení BOZP.

Dobře zavedený a používaný systém BOZP vám poskytne jistotu o plnění legislativních požadavků v oblasti BOZP z hlediska povinností zaměstnavatele.

OHSAS 18001 klade na organizaci následující požadavky:
  • identifikovat a kontrolovat rizika BOZP
  • formulovat a realizovat svou politiku BOZP, cíle a programy v souladu s výrobní náplní organizace a požadavky legislativy
  • vyčlenit prostřednictvím programů potřebné zdroje k dosažení těchto cílů a přidělit odpovědnosti
  • definovat a dokumentovat řídicí přístupy v oblasti BOZP
  • dokumentovat specifické postupy zajišťující, aby se každý zaměstnanec během své každodenní práce choval tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost sebe i jiných
  • komunikovat ve věci odpovědnosti a instrukcí v rámci celého podniku a vyškolit zaměstnance tak, aby své povinnosti plnili efektivně
  • měřit a pravidelně přezkoumávat své chování podle předem stanovených norem a cílových hodnot a v případě neshody uplatňovat nápravná opatření
© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.