KVALITA VE STAVEBNICTVÍ

Standardní vysoká kvalita stavebních prací je základní podmínkou konkurenceschopnosti stavební firmy na otevřeném evropském trhu.

Problematika kvality prováděných prací je ve stavebnictví ještě naléhavější než v jiných oborech. Tento fakt je dán úrovní stavebních dělníků, jejich velkou fluktuací, značnou rozmanitostí prováděných činností a staveb a nároky na důslednou koordinaci všech subdodavatelů.


Pro zabezpečení vysoké kvality stavebního díla již nevystačíme s jednoduchou technickou kontrolou. Kontrolovat kvalitu výsledného díla nebo jeho částí je samozřejmě důležité, nicméně je tento přístup, z hlediska odstraňování případných vad a neshod, poněkud drahý. O kvalitu je třeba dbát aktivním přístupem, což znamená předcházet možným neshodám. Jako nástroj používá dnes již většina větších stavebních firem certifikovaný systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001. V tomto směru se otvírá široké pole pro zlepšování od prostého naplnění požadavků normy po vyladěný a efektivní systém kvality na všech stupních řízení.

Mimo vlastní péči o kvalitu výsledného díla je třeba věnovat patřičnou pozornost všem zúčastněným procesům:
 • nákup a přebírání materiálů a výrobků
 • nasazení a údržba stavebních strojů
 • evidence a údržba nářadí
 • evidence a přidělování OOPP
 • komunikace se zákazníkem, technickým dozorem investora a s projektantem, případně s dotčenými orgány státní správy
 • koordinace a kontrola prací dodavatelů
 • kontrola stavebních deníků
 • evidence dodatečných požadavků zákazníka, zajištění dodatků ke smlouvě
 • udržování projektové dokumentace v aktuálním stavu
 • řešení stížností a reklamací
 • příprava podkladů pro předání stavby a pro kolaudační řízení
   
© 2012 - 2024 AQM - Alpha Quality Management s.r.o.